ตัวแทนแบบ สัญญาร่วมทุน SMA FACTORY

                   คู่สัญญาตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

 

                   ข้อ 1.    วัตถุประสงค์

                               คู่สัญญาตกลงเข้าหุ้นส่วนกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการการฝากเงินสดลงทุนในระบบและแบ่งปันผลจากการประกอบการ ดังกล่าว

                   ข้อ 2.    การลงทุน

                               คู่สัญญาตกลงลงทุนเข้าหุ้นส่วนกันดังต่อไปนี้

                               2.1 หุ้นส่วนที่1    ลงทุนด้วยในด้านระบบและการจัดการโดยถือเป็นอัตราส่วนการลงทุน จำนวน 1ส่วน

                               2.2 หุ้นส่วนที่2    ลงทุนด้วยเงินสดจำนวน 100,000 บาท ชำระในวันที่ ……………………. หรือด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นโดยถือเป็นอัตราส่วนการลงทุน จำนวน 1 ส่วน

 

 

                   ข้อ 3.    การให้แบ่งส่วนลด

       จะได้รับระดับสมาชิกเป็นระดับ FACTORY พร้อมด้วยราคาโรงงาน แบบไม่ต้องสต๊อก

                                

 

                   ข้อ 4.    การจัดการ

                               ในกิจการของหุ้นส่วน คู่สัญญาตกลงให้ บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หุ้นส่วนฝ่ายที่1 เป็นหุ้นส่วนผู้ดูแลเงินสดจำนวน 100,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน หรือตลอดระยะเวลาของการเป็นหุ้นส่วนตามสัญญานี้ เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหุ้นส่วนตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาทุกฝ่าย

 

                   ข้อ 5.    การถอนการเป็นหุ้นส่วน

                               คู่สัญญาตกลงจะไม่ถอนหุ้น หรือทรัพย์สินที่นำมาเข้าหุ้นส่วนตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะครบสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาทุกฝ่าย

 

                   ข้อ 6.    การผิดสัญญา

                               คู่สัญญาตกลงว่า หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดตามสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้

                                                           

 

                               สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบ และเข้าใจข้อความของสัญญาโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ