ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of use)

ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of use)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SMA DROPSHIP ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของ บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (SMA.Co.,Ltd.) (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) บริษัทได้ให้บริการเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขตามเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าคุณจะเคยใช้บริการของเราหรือไม่ก็ตาม การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

โดยบริการต่างๆ ของบริษัท อาทิเช่น เว็บไซต์ให้บริการร้านค้าออนไลน์ SMA DROPSHIP, เว็บไซต์ SMA DROPSHIP เป็นต้น เมื่อคุณเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เราจะถือว่าคุณได้รับทราบเงื่อนไข นโยบาย และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด เพื่อความเข้าใจ ความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้บริการจากเรา และเนื่องจากบริษัทอาจจะมีการปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบาย และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริการที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ คุณควรหมั่นเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

การติดต่อออนไลน์

ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการมีการติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็นการเข้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ SMA DROPSHIP หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หาบริษัทหรือเว็บไซต์นั้น เป็นการติดต่อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมที่จะรับการตอบรับจากเราเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เช่นกัน บริษัทอาจจะติดต่อหาผู้ใช้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือแจ้งประกาศบนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้เราถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบ และตกลงว่าประกาศ, ข้อตกลง, ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ และการติดต่อกันในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลถูกต้องตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ, ภาพกราฟฟิค, โลโก้, ไอคอน, รูปภาพ, คลิปเสียง, คลิปวีดีโอ, การรวบรวมข้อมูลอื่นๆ และซอฟต์แวร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเว็บไซต์ โดยที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้, ภาพสินค้าและรายละเอียดของสินค้า เนื้อหาอื่นๆนอกเหนือจากนี้ล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในประเทศไทย และ กฎหมายคุ้มครองลิทสิทธิ์สากล ห้ามแก้ไข ดัดแปลง หรือคัดลอก ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับอนุญาติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ SMA DROPSHIP

บริษัทยินยอมให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วน และใช้บริการจากเราได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. บริษัทไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการลอกเลียน, คัดลอก, ทำซ้ำ, ขาย หรือการกระทำอื่นใด กับเว็บไซต์ , สัญลักษณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ หรือมีผลในเชิงธุรกิจ หรือทำให้เสื่อมเสียแก่ธุรกิจของบริษัท
  2. บริษัทอนุญาติให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงลิงก์ (Link) กลับเข้ามายังเว็บไซต์ได้ ตราบที่ลิงก์นั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย, ความเสื่อมเสีย, ความเข้าใจผิด หรือการกระทำอื่นๆ ที่ส่อเจตนาที่ไม่สุจริตกับบริษัท หรือบุคคลอื่น

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

  1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความเป็นจริงที่สุด ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือ ระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคล, ชื่อบัญชีสมาชิก และ รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นความลับ บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับที่จะรับผิดชอบการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ หากผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น และบุคคลนั้นได้ใช้บัญชีดังกล่าวในการใดๆ ทั้งที่ชอบ และมิชอบด้วยกฎหมาย หรือศีลธรรม บริษัทจะถือว่าเป็นการกระทำนั้นเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการและอาจมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการ
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย, เสื่อมเสีย หรือ ทำให้เกิดความเดือนร้อน แก่ผู้ใช้บริการอื่น ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพียงผู้เดียว และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดเผยข้อมูลของบัญชีส่วนตัว รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์ และ บริษัทสามารถระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
  4. หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ และได้กระทำธุรกรรมใดที่ไม่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน เว็บไซต์มีสิทธิระงับการให้บริการทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เยาว์ควรได้รับความเห็นชอบอยู่ภายใต้กำกับของผู้ดูแลโดยชอบธรรม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น (Reviews) เนื้อหาอื่นๆบนเว็บไซต์

  1. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น (Reviews) สินค้า หรือ ผู้ขาย, การเพิ่มรูปภาพ หรือ เนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์ได้ ตราบใดที่เนื้อหาเหล่านั้นไม่ละเมิดกฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีของไทย หรือ ส่อไปในทางทุจริต
  2. เว็บไซต์ไม่อนุญาติให้คุณแสดงความคิดเห็นด้วยเนื้อหาที่มีไวรัสแอบแฝง หรือมีลักษณะเป็นการสแปม หรือข้อความอื่นใด อันก่อให้เกิดความรำคาญ, ความขัดแย้ง และความเสียหาย ให้แก่ผู้ใช้บริการอื่นๆ
  3. ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาติให้ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น ใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อจุดประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม
  4. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือ แก้ไข เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาติจากผู้เขียนเนื้อหานั้น

รายละเอียดของสินค้า

เนื่องจากสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ ไม่ใช่สินค้าที่ SMA DROPSHIP เป็นผู้ขายเอง ดังนั้น SMA DROPSHIP ไม่สามารถรับประกันได้ว่า รายละเอียดสินค้าที่ผู้ขายได้ใส่ไว้นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งหมด ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นด้วยตนเอง

กรณีพิพาท

เป็นที่รู้ว่าในเว็บไซด์ SMA DROPSHIP ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้า, ผู้ขาย หรือข้อมูลแสดงความเห็น (Reviews) สินค้าและผู้ขายของบุคคลอื่นที่ซื้อสินค้าจริงได้ ซึ่งแน่นอนว่าในบางครั้งจะมีข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง, เปรียบเทียบสินค้ากับร้านอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดการบิดเบือนเกี่ยวกับสินค้านั้น หากทางเราพบเจอข้อความในลักษณะนี้ จะขอลบข้อความออกจากหน้าผู้ขายทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

นโยบายต่างๆของเว็บ และการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซด์ SMA DROPSHIP อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย SMA DROPSHIP อาจจะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขบนเว็บไซด์ smadropship.com หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้กับสมาชิก โดยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว ผู้ใช้บริการทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของเรา SMA DROPSHIP จะถือว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดแล้ว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ สามารถสอบถามมายัง หมายเลข 083-007-9144 (ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09:00 - 18:00 น.) หรืออีเมลมาที่ smadropship@gmail.com (ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด)