การรับประกันและการเคลม

การรับประกันสินค้าและการเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียด

 • การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อโดยตรงกับทาง SMADROPSHIP  เท่านั้น
 • การรับประกันสินค้า 7 วัน หลังชำระเงินแล้ว จากระบบ SMADROPSHIP
 • การรับประกันเพิ่มเติมหลังเกิน 7 วัน ขึ้นอยู่กับเจ้าของสินค้า / นำเข้า / โรงงาน ที่แจ้งการรับประกันในรายละเอียดสินค้าชิ้นนั้น ๆ
 • เงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเจ้าขสินค้า / นำเข้า / โรงงาน ที่แจ้งการรับประกันในรายละเอียดสินค้าชิ้นนั้น ๆ
 • ทางระบบขอรับผิดชอบเฉพาะการส่งสินค้าขาด และ การส่งสินค้าผิดเท่านั้น 
 • การรับประกันอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของสินค้าหรือผู้จัดจำหน่าย 
 • (การรับประกันสินค้าลูกค้าที่นอกเหนือ ตัวแทนต้องขอรับบริการกับเจ้าของสินค้าเอง ดูรายละเอียดการรับประกันจากใบรับประกันตามสินค้านั้นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวของกับระบบ)
 • สภาพของสินค้าต้องถูกใช้งานอย่างทะนุถนอม ไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือคราบมากจนเกินไป ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเป็นคนตรวจสอบ
 • สภาพสินค้าห้ามนำสติ๊กเกอร์ อะไรก็ตามหรือรวดลายต่าง ๆ หรือขีดเขียน ลงบนสินค้า ประกันจะเป็นอันสิ้นสุดทั้นที
 • การรับประกัน จะต้องมีกล่องของสินค้านั้นๆ พร้อมอุปกรณ์ในกล่องครบเท่านั้น หากไม่ครบ หรือสูญหาย การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อ เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น
 • ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สำหรับสินค้า ในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) 
 • สินค้าที่ซื้อในระบบตัวแทน และชำระเงินแล้ว เป็นสินค้าขายขาดจากผู้จัดจำหน่าย  (ถือเป็นการซื้อขาด) ไม่รับคืนเงินหากสินค้านั้นได้ถูกจัดส่งเรียบร้อย
 • ไม่รับคืนเงินทุกกรณี ร้านค้ารับผิดชอบจ่ายค่าคืนสินค้าและรับสินค้าไปเอง
 • การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  • การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้สินค้า
  • สินค้าถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากช่องซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
  • สินค้าเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
  • การติดตั้ง เพิ่ม ลด แก้ไข ซอฟท์แวร์ และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และ/หรือ ไม่ได้มาจากชุดสินค้า, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
  • การรับประกันทุกสินค้า จะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน
 • ทางระบบสงวนสิทธิ์ไม่บริการลูกค้าที่เป็นลูกค้าของตัวแทนทุกกรณี เช่น ให้ลูกค้าติดต่อเคลมมาที่ระบบโดยตรง 
 • การตัดสินใจของทางบริษัทในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของสินค้า หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประะกัน ถือเป็นที่ยุติ และทางร้านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของทางบริษัท
 • การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • ทางร้านสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ขั้นตอนการส่งสินค้ามาเคลม
1. ลูกค้าติดต่อร้านค้าแจ้งอาการเสีย หรือปัญหาของสินค้า 
2. ร้านค้าติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและประสานงานกับ เจ้าของสินค้า /ผู้ฝากขาย / นำเข้า / โรงงาน
3. เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลร้าน แนะนำการเคลมกับร้านค้าหรือมอบช่องทางการ ติดต่อแก่ร้านค้า
4. ร้านค้าส่งรายลัเอียดการส่งเคลมกับลูกค้า 
5. เมื่อลูกค้าได้รับรายละเอียดแล้ว ให้ลูกค้าติดต่อกับ เจ้าของสินค้า / ผู้ฝาก / นำเข้าสินค้า / โรงงาน ได้เลย

เกร็ดเล็กน้อยก่อนส่งมาเคลม
1. ห้ามให้ลูกค้าส่งกลับมาเองโดยไม่แจ้งเคลมกับทางร้านค้า เพราะสินค้าอาจหายได้ กรุณาแจ้งรายละเอียดในสินค้าอย่างชัดเจน
2. แจ้งให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้าให้ละเอียด เพราะเนื่องจากลูกค้าส่วนมากใช้งานไม่เป็นหรือิทำ้สินีค้าเสียหายเอง โดยให้ร้านค้าตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดหรือแนะนำการใช่งานสินค้าให้ลูกค้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนทำเรื่องเคลม
3. การเคลมต้องตรงตามเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น เช่น หากเคลมโดยไร้กล่อง หรืออุปกรณ์ภายในกล่อง ก็จะไม่รับเคลมทันที 
4. กรณีสินค้าคืนเงิน ตัวแทนรับผิดชอบคืนตามเงื่อนไขร้านค้าของตัวเอง ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าทุกชนิดทุกกรณี เว้นแต่เคลมแล้วจะจัดส่งสินค้าให้กับตัวแทนแทน 


ใบส่งเคลม แนบมากับสินค้า
ตัวอย่างใบส่งเคลม
ร้าน : NADs
ออเดอร์ : 18061317068AAAA
อาการเสีย : ใช่งานไม่ได้

ส่งกลับหาลูกค้า
คุณปา แปดลิ้ว 0864578589
55/5 แปดลิ้ว 2 กทม. 100000

*ควรเขียนใบส่งเคลมด้วยตัวบรรจงชัดเจน อ่านง่าย
**แนะนำให้พิมพ์และปลิ้น


ระยะเวลาในการเคลม

ร้านค้าควรแนะนำช่วงเวลาเคลมที่ดูเหมาะสม ไม่นานและไม่ไวจนเกินไป
ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลร้าน

กรณีรอซ่อม
1-15 วัน กรณีมีอะไหร่
15-30 วัน ไม่มีอะไหร่ต้องรอสั่งอะไหร่มาเพิ่ม
กรณีเปลี่ยน
เกินเวลา 30 วัน หรือ กรณีของเหลือหรือไม่มีอะไรแล้ว หรือเลิกขาย เลิกจำหน่ายแล้ว
กรณีพิเศษ
ในกรณีที่ไม่มีอะไหร่ แล้วไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันแล้ว พนักงานจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นอื่นที่สเปคใกล้เคียงให้ หรือ ราคาใกล้เคียงหรือน้อยกว่าให้
*พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เป็นคนพิจารณาเปลี่ยนให้
กรณีเลวร้ายที่สุด
กรณีที่ไม่มีสินค้าที่ใกล้เคียงให้แล้ว ทางบริษัทจะไม่รับเคลมให้เนื่องจากไม่มีของแล้ว
ตัวแทนรับผิดชอบสินค้าเอง และจะต้องตกลงกับลูกค้าเอาเอง