กฏและกติกาของตัวแทนจำหน่าย


อ่านทุกข้อก่อน!

  1. การสมัครใช้งานในระบบต้องให้ข้อมุลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเป็นจริงระบบได้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย
  2. การสมัครใช้งานในระบบจะได้ระดับเป็นสมาชิกทั่วไปเท่านั้นไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ (เว้นแต่ได้รับอนุญาติให้เป็นตัวแทน) และระบบสามารถยกเลิกและลบการเป็นสมาชิกทั่วไปได้ทุกเมื่อ
  3. การปรับเปลี่ยนระดับสมาชิกให้เป็นระดับตัวแทนให้ระดับเป็นไปตามที่ระบบกำหนด ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  4. การยกเลิกสมาชิกระดับตัวแทนและทำการร้องขอเงินที่คงค้างในระบบสามารถทำได้ โดยกระทำการติดต่อเจ้าของระบบเพื่อทำการคืนเงินคงเหลือ และระบบขอทำการสงานสิทธิ์การกลับมาใช้งานใหม่ในอนาคตทุกกรณี (ให้เว้นกฎนี้สำรับระดับการลงทุน)
  5. ข้อมูลสินค้าในระบบทั้งหมดให้เป็นลิขสิทข์ของทางระบบทั้งภาพ ข้อความ และ ข้อมูลอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาติการนำไปใช้
  6. การใช้งานระบบมีการใช้ข้อมูลรวมกันจำนวนมาก สมาชิกตัวแทนต้องจัดการข้อมูล ปรับเปลี่ยน และแก้ไขข้อโต้แย้งจากผู้ซื้อเองในทุกรณี ระบบจะให้ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ทางระบบไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าหมดสต๊อก ข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง ราคาสินค้าผิดพลาด (เว้นแต่ความผิดพลาดเกิดจากระบบเท่านั้น)
  7. การสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบให้ถูกต้อง ในกรณีที่สั่งเข้ามาแล้วสต๊อกเหลือน้อยอาจมีการยกเลิกคำสั่งซื้อทางผู้ขายต้องทำการปรับเปลี่ยนสต๊อก สินค้าให้เป็น0 และยกเลิกรายการในระบบปลายทาง ตอบและแก้ไขปัญหาลูกค้า ทางระบบจะคืนเงินเข้ากระเป๋าเงินเพื่อใช้งานในครั้งต่อไป ไม่สามารถคืนเงินเข้าระบบอื่นๆทุกกรณี หากมีการโวยวาย ใช้วาจา ก้าวร้าว หยาบคาย ข่มขู่ หรือ ทวงสิทธิ์ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการไปตกลงกับลูกค้าเองทางระบบจะไม่รับผิดชอบ เพราะนอกเหนือความรับผิดชอบของระบบ หากทำผิดระงับตัวแทนจำหน่ายชั่วคราว 7 วัน หรือยกเลิกการเป็นตัวแทน
  8. การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคุมตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นราคาขายส่ง สินค้าราคาส่ง ตัวแทนตัวรับผิดชอบสินค้าเอง (เว้นแต่สินค้านั่นมีใบรับประกันจากผู้ฝากขายหรือเจ้าของสินค้าแนบในสินค้า) หากไม่ต้องการรับผิดชอบให้แก้เงือนไขว่าไม่ประกันสินค้า กรณีต้องการประกันตามหน้าเว็บให้สั่งซื้อราคาหน้าเว็บเท่านั้น เลขคำสั่งซื้อจะต่างกัน และราคาจะบวกประกัยไว้แล้ว
  9. รับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
  10. ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระบบทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระบบ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดทำระบบใระงับการเป็นสมาชิกทันที ตามวิธีการผู้จัดทำระบบกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของเจ้าของระบบถือเป็นที่สุด


**หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบได้